Zapisnik s 38. sjednice IO

Zapisnik sa 38.sjednice Izvršnog odbora održane 14.12.2010. u prostoriji Saveza s početkom u 18 sati

Nazočni članovi:

 1. Borislav Vidošić
 2. Krunoslav Hoffer
 3. Damir Dević
 4. Ivica Đikić
 5. Vlatko Greiner
 6. Damir Gmajnić
 7. Nada Ugrešić
 8. Milivoj Žakula

Ostali nazočni :

 1. Tomislav Brnčić – tajnik

Sjednicu je otvorio predsjednik Vidošić, pozdravio sve nazočne, utvrdio da sjednici nazoči dostatan broj članova za pravovaljano odlučivanje  i predložio dnevni red iz pozivnice uz 2 izmjene i dopune i to :

 1. točka 2 se mijenja i glasi “Osvrt na Program javnih potreba u športu Grada za 2011.godinu”, a ne “Promjena utvrđenog prijedloga”
 2. uvodi se točka 3 koja glasi: Izvješće predsjednika o razgovoru s gradonačelnikom u svezi naše kuće za odmor u Biogradu

– točka 3 i 4 postaju točke 4 i 5
Obje izmjene i dopune usvojene su jednoglasno.

AD 1 PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

– u raspravi sudjelovali Vidošić, Brnčić i Žakula, a na prijedlog Žakule usvojeno je jednoglasno:

 1. u prijedlogu javnih potreba u tabeli 2 brišu se skupine 1 i 2, odnosno udruge se razvrstavaju rastućim brojevima prema iznosima potpora
 2. uskladiti i tekstualni dio Programa sa ovom odlukom/ispravkom

AD 2 OSVRT NA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZA 2011.GODINU

– u raspravi su sudjelovali Vidošić – objašnjava da se ukupni iznos potpora ne smanjuje za 50.000,00 kn i da ne treba vršiti smanjenja pojedinih stavki; izražava želju za dodatnim sredstvima za RK “Nova Gradiška” kada to bude moguće, Hoffer – ostavimo prijedlog kakav smo utvrdili, a u 2011. godini osigurajmo RK”Nova Gradiška” 10.000,00 kn dodatne potpor, Žakula – mi moramo imati pravo unutarnje preraspodjele u slučajevima promjene statusa pojedine udruge, najkasnije 09.2011.
Osvrt predsjednika i prijedlozi Hoffera i Žakule usvojeni jednoglasno

AD 3 IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA O RAZGOVORU S GRADONAČELNIKOM U SVEZ NAŠE KUĆE ZA ODMOR U BIOGRADU

– nakon izvješća predsjednika o zainteresiranosti Grada za ulaganje u obnovu naše kuće za odmor i sklapanju koncesijskog ugovora i rasprave svih nazočnih, Vidošić: Vinko Grgić je napravio projekt koji je platio Grad, Hoffer – napraviti javni natječaj, tražiti ponudu s troškovnicima, Gmajnić – da li je to izvedbeni ili rekonstrukcijski projekt, nemojmo žuriti sa odlukom, Žakula – projekt podržavam, ali ističem da mi odlučujemo o koncesiji, Greiner – nemojmo praviti račun bez krčmara, Ugrešić – što je sa ponudom od Zečić, Dević – koliko bi iznosila koncesijska naknada, Đikić – u objektu bi trebao biti poseban čovjek zadužen za funkcioniranje objekta, Brnčić – ne možemo sada donositi odluku o ugovoru čije elemente nismo utvrdili
Zaključeno je jednoglasno da se može dalje pregovarati, odnosno voditi koncesijske pregovore sa Gradom.

AD 4 IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA NADZOR RADA RK “SLAVONKA”

– nakon uvodnog izvješća predsjednika Povjerenstva Žakule i rasprave Vidošića, Hoffera i Gmajnića, zaključeno je nastavno:

 1. RK “Slavonka” nije dostavila sve traženo, odnosno nisu ispunili sve zaključeno na sjednici IO
 2. na temelju toga ostaje suspenzija, odnosno ustegnuće njihovih potpora do daljnjeg
 3. obvezuje se tajnik dostaviti Klubu pismenu otpravku u svezi današnjeg zaključka

AD 5 RAZLIČITO

– u raspravi sudjelovali svi nazočni,a zaključeno je nastavno:

 1. usvajaju se financijska izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 1 – 10 i 1 – 11/2010
 2. u Povjerenstvo za izbor sportaša godine imenuje se ANTUN STANKOVIĆ, umjesto dosadašnjeg člana Darka Ozjaković
 3. molbama STK “Strmac”, ŠUG Nova Gradiška” i HPD “Strmac” za financijskom pomoći nije moguće udovoljiti zbog pomanjkanja sredstava za te namjene
 4. postupak proglašenja sportaša 2010. godine provesti na način predviđen Pravilnicima o izboru
 5. popis imovine i obveza (inventuru) provesti na uobičajen način (knjigovođa, tajnik, Povjerenstvo)
 6. prima se na znanje Novogradiški glasnik broj 6, u kojem je vidljivo da je u polugodišnjem izvršenju proračuna vidljivo da je sport dobio 99% planiranih sredstava
 7. prima se na znanje i zahvaljuje Gradu na pozivnici za svečanu sjednicu Gradskog vijeća
 8. prima se na znanje i zahvaljuje NK “Sloga” na pozivnici na promociju monografije “Stoljeće novogradiškog nogometa”
 9. prima se na znanje Zaključak Gradskog vijeća o prihvaćanju našeg izvješća o radu za 2009.god.
 10. za “Nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora – Matija Ljubek” nemamo kandidata, budući da je Ivo Petranović dobio nagradu kojoj je ova pravni slijednik
 11. prima se na znanje Rješenje o kategorizaciji športaša HOO za sportske ribolovce ŠRU “Klen” Leona Funes i Marija Špoljarić
 12. dopis NK “Sloga” u svezi Ugovora o asignaciji izmeđe HOO, Saveza športova i Fieste primljeni na znanje, odnosno po istom je sve učinjeno.
 13. u slučaju KK “Strmac” postupiti kao i u slučaju RK “Slavonka”; uputiti dopis u kojem tražimo pregled poslovanja i sazivanju Izvanredne skupštine
 14. ponovno izraženo nezadovoljstvo odgovorom ODO, odnosno odbijanjem poduzimanja progona za kazneno djelo protiv Zlatka Magića; tražiti uvid u obradu predmeta od strane PP Nova Gradiška
 15. tužiti Darija Đanića, budući da nije namirio svoje obveza za korištenje naše kuće za odmor u Biogradu; za isto se zadužuje Milivoj Žakula
 16. potvrđuju se odluke Odbora za hitnost u svezi molbe NK “Sloga” za doznakom odobrenih iznosa za proslavu 100-te obljetnice i RK “Slavonka” za djelomičnom doznakom potpore za odigravanje posljednjih utakmica jesenskog dijela prvenstva.

Kako nije više bilo odluka niti zaključaka,sjednica je zaključena u 20 sati