Zapisnik s 36. sjednice IO

Zapisnik sa 36.sjednice IO Saveza športova Nova Gradiška održane 20.09.2010.u prostoriji Saveza s početkom u 19.sati

Nazočni članovi: B. Vidošić – predsjednik i članovi: D. Dević, V. Greiner, M. Žakula, N. Ugrešić i D. Gmajnić.
Nenazočni članovi: K. Hoffer – dopredsjednik, I. Đikić – član

Sjednicu je otvorio predsjednik B. Vidošić i utvrdio nazočnost ukupno 6 (šest) članova IO te konstatirao da sjednica može započeti, a Odluke i zaključci na istoj su pravovaljani.

Obzirom na opravdanu izočnost tajnika T. Brnčića za zapisničara je predložio M. Žakula,  a što je jednoglasno prihvaćeno.

Predložio je izmjenu dnevnog reda:

skidanje točke2. (Izvješće o poslovanju kuće za odmor u Biogradu) obzirom na odsutnost tajnika a što je jednoglasno prihvaćeno.

(točka 3 postaje 2, točka 4 postaje 3, a točka 5 postaje 4)

Ad1 Prihvaćanje zapisnika sa 35.sjednice IO

  • Nakon kraće rasprave zapisnik 35. sjednice je jednoglasno prihvaćen uz obavezu objave na internetskoj stranici SSNG.

Ad 2 Prijedlog osnovnih elemenata Programa javnih potreba u sportu za 2011.god.

  • Nakon rasprave u kojoj su uzeli učešće gotovo svi nazočni i čitanja pismenog prijedloga K. Hoffera, jednoglasno je donijeta odluka o kriterijima za utvrđivanje udruga – članica Saveza športova – gradskom javnom potrebom.

Odluka je u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Zaključeno je da se ista hitno proslijedi udruženim članicama, objavi u medijima i na internetskoj stranici SSNG.
Posebno je istaknuto da će se inzistirati na rokovima i dostavi svih traženih dokumenata.

Ad 3 Izviješće Povjerenstva za nadzor financijskog poslovanja RK “Slavonka”

Nakon čitanja Izviješća Povjerenstva koje je izvršilo nadzor zaključeno je da odgovorna osoba Zlatko Magić – predsjednik nije dostavio traženu dokumentaciju sukladno Odluci IO.
U raspravi je zaključeno: RK “Slavonka” i odgovorna osoba Zlatko Magić – predsjednik kluba ne  provode i poštuju zaključke i Odluke IO a time krše Statut Saveza športova Nova Gradiška.
Zbog ne dostavljanja traženih dokumenata ostaju otvorene sumnje u zakonitost poslovanja i nenamjensko trošenje financijski sredstava.
U raspravi je istaknuta mogućnost ( ako se za to ukaže krajnja potreba) izvješćivanje i nadležnih službi na nivou grada: gradonačelnik i Odjel za društvene djelatnosti.
Sukladno ovlastima iz Statuta SSNG jednoglasno je donijeta Odluka:

  • zbog neprovođenja Odluke IO suspendiraju se odgovorne osobe RK “Slavonka” i traži sazivanje Izvanredne sjednice Skupštine RK “Slavonka”.
  • zbog izražene sumnje u nenamjensko trošenje financijski sredstava do daljnjeg se usteže isplata financijskih sredstava na račun RK “Slavonka”
  • Stručna služba SŠ (tajnik) se obvezuje preporučeno dostaviti Odluku na službenu adresu RK “Slavonka i na adresu predsjednika kluba gosp. Zlatka Magić.

Ad 4 različito -molbe udruga i pojedinaca

  • prihvaća se zamolba Sportske udruge gluhih i odobrava pomoć u iznosu 1.000,00 kn
  • odbija se zamolba mažoretkinja (nisu članice SŠNG)
  • odbija se  zamolba NK”Slavonac” Nova Kapela (nije član SŠNG)
  • predsjednik B. Vidošić izvijestio da je Dario Đanić uplatio iznos od 1.200,00 kn. Konačnu odluku o preostalom dugu 9.300,00 kn donijeti na jednoj od slijedećih sjednica IO (dug udruge mladih “Sestre Jule Ivanišević).

Sjednica je završila u 21.30 sati